วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

คำอธิบายรายวิชา  

        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฏิบัติการ สามารถใช้คอมพวิเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์
เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังต่อไปนี้ 

1.อธิบายกำเนิดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
2.เล่าประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างย่อๆได้
3.บอกความหมายและบอกความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
4.ยกตัวอย่างสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
5.อธิบายแระแสโลกาภิวัตน์ของเทคโนโลยีและสารสานเทศได้
6.ยกตัวอย่างบทบาทของเทคโนโลยีสารสานเทศและการสื่อสารได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
          ในหน่วยการเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง จึงใช้กิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

  1.       การบรรยายประกอบสื่อ
  2.       การอภิปราย
  3.       การตอบคำถาม
  4.       การทำแบบฝึกหัด
  5.       การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน

การวัดและการประเมินผล
         วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้มี  ดังนี้
1.       การสังเกตความสนใจ
2.       การซักถามความเข้าใจ
3.       การศึกษาค้นคว้า
4.       การตรวจผลงานที่มอบหมาย
5.       การทำแบบฝึกหัดท้ายบท
6.       การสอบกลางภาคเรียน
7.       การสอบปลายภาคเรียน